วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Question Words

Question Words หมายถึง คำที่ใช้ขึ้นต้นประโยค เพื่อทำให้ประโยคนั้นเป็นคำถาม ซึ่งต้องการให้ผู้ตอบได้ตอบโดยใช้ข้อมูล หรือข้อเท็จจริง ประโยคคำถามส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วย " W " และ " H " ได้แก่
What ( อะไร )    Where ( ที่ไหน ) 
When ( เมื่อไร )   Why ( ทำไม )
Who ( ใคร )     Whom ( ใคร )
Whose (ของใคร)  Which ( อันไหน )
How (อย่างไร)

What ( อะไร ) ใช้กับประโยคต่างๆดังนี้ คือ
1. ถามเกี่ยวกับสิ่งของ เช่น
What is that ? ( นั่นคืออะไร )
It is a toy car. ( มันคือรถยนต์เด็กเล่น )
2. ถามเกี่ยวกับอาชีพ เช่น
What does he do ? ( เขาทำงานอะไร )
He is a teacher. ( เขาเป็นคุณครู )
3. ถามเกี่ยวกับเวลา เช่น
What time is it ? ( มันเป็นเวลากี่นาฬิกา )
It is ten o'clock. ( มันเป็นเวลา 10 นาฬิกา )
Where ( ที่ไหน ) ใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่ เช่น
Where is she going ? ( เธอกำลังไปไหน )
When เมื่อใด เมื่อไร ) ใช้ถามเกี่ยวกับเวลา เช่น
When do you get up ? ( คุณตื่นนอนเวลากี่โมง )
Why ทำไม ) ใช้ถามหาเหตุผล สาเหตุ หรือจุดประสงค์ เช่น
Why is he sad ?ทำไมเขาเศร้า )
Who ใคร ) ใช้ถามเกี่ยวกับบุคคล ส่วนคำตอบมักเป็นชื่อคน เช่น
Who broke the glass ?ใครทำแก้วแตก )
Suda did. ( สุดาเป็นผู้ทำ )
Whomใคร ) ใช้ถามเกี่ยวกับบุคคลเช่นกัน แต่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค เช่น
Whom do you want to meet ?คุณต้องการพบใคร )
หมายเหตุ
อาจใช้WhoแทนWhomได้ เช่น
Who do want to meet ?
Whoseของใคร ) ใช้ถามบุคคล ในการเป็นเจ้าของ เช่น
Whose house is this ? บ้านหลังนี้เป็นของใคร )
การตอบคำถามWhoseต้องระบุชื่อ เช่น
It is Mary's house.มันเป็นบ้านของแมรี่ )
Whichอันไหน,สิ่งไหน,คนไหน ) ใช้ถามเกี่ยวกับการเลือก เช่น
Which book is better ?หนังสือเล่มไหนดีกว่ากัน )
Howอย่างไร ) ใช้ถามลักษณะอาการ วิธีการ เช่น
How do you go to school ?เธอไปโรงเรียนอย่างไร )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น